Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Knutselkantine: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: de Knutselkantine gevestigd aan het Bisschopswater 21 te Breukelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59830476;

b. klant: de ouder, verzorger of opdrachtgever die met de Knutselkantine een overeenkomst aangaat;

c. bedrijf: de klant zijnde een bedrijf;

d. kind: het kind van de klant, het kind waarvan de klant de dagelijkse verzorging op zich heeft genomen, het kind ten behoeve van wie de opdrachtgever met de Knutselkantine een overeenkomst is aangegaan of het kind dat deelneemt aan een activiteit;

e. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en de Knutselkantine;

f. activiteit: de activiteit, workshop, (kinder)feestje, animatie, e.d. die de Knutselkantine organiseert;

g. website: de website www.knutselkantine.nl die door de Knutselkantine wordt beheerd;

h. Agenda: de agenda met activiteiten die op de website staat vermeld, zie https://knutselkantine.nl/agenda.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en de Knutselkantine en op alle werkzaamheden die de Knutselkantine in opdracht van de klant uitvoert.

2.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de Knutselkantine vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien de Knutselkantine niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Knutselkantine in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. De Knutselkantine heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Het aanbod en offertes

3.1. De Knutselkantine richt zich op inspirerend tijdverdrijf voor verschillende doelgroepen/doeleinden, zoals:

a. Workshops en activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorger(s);

b. Workshops/activiteiten/animatie voor opdrachtgevers t.b.v. (kinder)feestje of andere aangelegenheden.

3.2. Indien er behoefte is aan andere workshops/activiteiten bijvoorbeeld knutseluurtje voor peuters, of creatieve workshops voor volwassenen, dan kan de Knutselkantine deze diensten aanbieden en/of bij overeenkomst uitvoeren.

3.3. In het dienstenaanbod van de Knutselkantine staat “inspirerend tijdverdrijf” centraal: de creativiteit, kennis en vaardigheid van kinderen (ofwel volwassenen) worden al doende gestimuleerd.

3.4. De Knutselkantine biedt de volgende mogelijkheden aan i.v.m. de activiteiten die in de Agenda staan;

a. een proefdeelname;

b. een deelname aan een éénmalige activiteit;

c. het lidmaatschap d.m.v. de strippenkaart (10x toegang in een jaar).

3.5. Indien de klant zich oriënteert voor een (kinder)feestje of andere opdrachten, dan kan de klant een vrijblijvende offerte bij de Knutselkantine aanvragen. De Knutselkantine werkt graag klantgericht binnen de mogelijkheden en zoekt daarbij naar inspirerende oplossingen.

3.6. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend.

3.7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes of e-mailberichten van de Knutselkantine binden de Knutselkantine niet.

3.8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Inschrijving

4.1. Om een kind aan te kunnen melden voor activiteiten die in de Agenda staan, dient het kind ingeschreven te staan bij de Knutselkantine.

4.2. De kosten voor de inschrijving worden duidelijk voor de inschrijving aan de klant kenbaar gemaakt. Deze kosten zijn inclusief de kosten voor één proefdeelname.

4.3. De inschrijvingsplicht geldt niet indien De Knutselkantine na het uitbrengen van een offerte een (kinder)feestje of andere activiteit in opdracht van de klant organiseert.

Artikel 5. Aanmelden voor deelname

5.1. De klant dient het kind aan te melden voor een activiteit via de website of via de e-mail naar info@knutselkantine.nl of schriftelijk naar het postadres: Knutselkantine, Bisschopswater 21, 3621 WV Breukelen.

5.2. Indien de aanmelding betrekking heeft op activiteiten vermeld op de Agenda, dan is de volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen in beginsel bepalend voor de plaatsing op de activiteit. De Knutselkantine behoudt zich het recht voor om daarvan af te wijken om haar moverende redenen. Bij een volle activiteit kan de klant ervoor kiezen om het kind in te schrijven op de wachtlijst of om het kind aan te melden voor een andere activiteit. Bij voldoende animo streeft De Knutselkantine er naar om extra activiteiten in te plannen en worden de ingeschreven kinderen op de wachtlijst in beginsel als eerste benaderd voor eventuele deelname. Let wel: Klanten die beschikken over een strippenkaart van de Knutselkantine hebben bij een inschrijving voorrang.

5.3. Plaatsing voor een proefdeelname wordt bepaald op basis van beschikbaarheid door de Knutselkantine in overleg met de klant. Per thema is proefdeelname mogelijk op basis van beschikbaarheid. Onder thema wordt verstaan: bijvoorbeeld workshop “Creatief op woensdag”, of “vrij knutselen op maandag” of “workshop Expressie op vrijdag”. Een proefdeelname heeft als doel een algemene indruk te krijgen op basis waarvan besloten kan worden om deel te nemen aan desbetreffende activiteit.

5.4. Indien de klant het kind heeft aangemeld voor deelname, dan ontvangt de klant hiervan, bij voldoende beschikbaarheid, een schriftelijke of elektronische bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail).

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. De Knutselkantine staat er, in alle redelijkheid, voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De kwaliteit van de Knutselkantine wordt bijvoorbeeld verantwoord door het inzetten van vakspecialisten op HBO-niveau, die een ruime ervaring met kindgericht werken hebben, maar ook die bijvoorbeeld beroepsmatig actief zijn in het eigen vakgebied zoals theater, sport en spel, zang enzovoort.

6.2. De Knutselkantine heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren. De Knutselkantine zal, ingeval in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 7. Wijziging factuuradres of verhuizing

7.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan de Knutselkantine mede te delen.

Artikel 8. Prijzen

8.1. De prijs die de klant moet betalen is bekend of is vooraf overeengekomen.

8.2. De Knutselkantine heeft het recht de prijzen of haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Indien de wijziging gevolg heeft voor een lopende overeenkomst, dan wordt de klant daarvan 4 weken voor de inwerkingtreding schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijswijziging, dan heeft de klant het recht binnen 2 weken nadat de klant in kennis is gesteld van de prijswijziging de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring op te zeggen.

8.3. De prijzen voor activiteiten volgens de Agenda voor minderjarigen zijn vrijgesteld van BTW. Voor andere individuele opdrachten of voor activiteiten voor volwassenen geldt een btw-tarief van 21%. Voor een bedrijf zijn alle vermelde prijzen excl. btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

8.4. Alle door De Knutselkantine in rekening gebrachte bedragen en prijzen zijn inclusief gebruik van materialen. Evenals het gebruik van gereedschap is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

8.5. In geval van (kinder)feestje of ander individueel overeengekomen opdrachten is het minimum aantal: 8 deelnemers. Als er minder deelnemers zijn, dan wordt dit niet in mindering gebracht op het totaalbedrag, een en ander tenzij de Knutselkantine anders bepaalt.

 Artikel 9. Facturatie, betaling en incassokosten

9.1. Facturatie geschiedt vooraf, tenzij anders met de klant is overeengekomen.

9.2. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit betaald te zijn op de door de Knutselkantine opgegeven bankrekeningnummer. Betaling in meerdere termijnen is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.

9.3. Indien de Knutselkantine het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de activiteit heeft ontvangen, dan heeft de Knutselkantine het recht het kind de toegang tot de activiteit te weigeren. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.

9.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de klant in verzuim is tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 40,-.

Artikel 10. De strippenkaart

10.1. De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en geldig voor de duur van 1 jaar vanaf de datum waarop de kaart is uitgegeven. De strippenkaart biedt de mogelijkheid tot het volgen van 10 opeenvolgende activiteiten, tenzij anders overeengekomen. De data van de activiteiten worden voor ingebruikname bepaald en op de strippenkaart genoteerd.

10.2. De strippenkaart biedt de mogelijkheid tot 1 keer ruilen van een activiteit. Het ruilen van een activiteit betekent dat het kind de activiteit niet volgt op de overeengekomen datum, maar 14 dagen voor deze datum of 14 dagen na deze datum. Het verzoek voor het ruilen van een activiteit dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de te-ruilen-activiteit gemeld te zijn via e-mail info@knutselkantine.nl. Indien de klant wenst te ruilen met een activiteit die 14 dagen voor de-te-ruilen-activiteit plaatsvindt, dan dient het verzoek om te ruilen 7 dagen voor de gewenste nieuwe datum van de activiteit bij De Knutselkantine te worden ingediend. Het ruilverzoek wordt bij voldoende beschikbaarheid, ter beoordeling van de Knutselkantine, toegezegd. De Knutselkantine is niet verplicht aan een ruilverzoek gehoor te geven. Indien De Knutselkantine het ruilverzoek niet accepteert, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

10.3. De strippenkaart biedt de mogelijkheid om éénmalig kosteloos een vriendje of vriendinnetje mee te nemen op de vooraf bepaalde data van de activiteit op de strippenkaart. De klant dient dit vooraf bekend te maken aan de Knutselkantine via e-mail. Het verzoek om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen, wordt bij voldoende beschikbaarheid, ter beoordeling van de Knutselkantine, toegezegd.

10.4. Als alle op de strippenkaart vermelde activiteiten gegeven zijn, dan ontvangt de klant een e-mail en wordt de klant de mogelijkheid geboden om een nieuwe strippenkaart af te nemen.

10.5. Indien een ruilverzoek niet wordt gehonoreerd en/of indien een kind niet deelneemt aan een of meerdere activiteiten die op de strippenkaart vermeld staan, dan vindt er geen restitutie plaats van (een deel van) de prijs die de klant voor de strippenkaart betaald heeft.

10.6. Artikel 10.5 is niet van toepassing indien het kind niet meer kan deelnemen aan de activiteiten omdat:

a. het kind is verhuisd buiten de regio;

b. het kind langdurig ziek is;

c. het kind is komen te overlijden;

d. het kind op een dergelijke wijze invalide is geworden dat deelname aan de activiteiten niet meer mogelijk is.

Artikel 11. Annuleren, ruilen en annuleringskosten

11.1. Annuleren van deelname aan een activiteiten vermeld in de Agenda is mogelijk. Als één of meerdere van deze activiteiten niet gevolgd kan worden, dan is de klant verplicht om dit onder opgave van redenen door te geven via info@knutselkantine.nl. Annuleren is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit. Er is geen teruggave van geld. Er is per geannuleerde activiteit eenmaal per kalenderjaar de mogelijkheid om, in overleg met De Knutselkantine, te ruilen. De termijn waar binnen geruild kan worden is 14 dagen voor of 14 dagen na de eerder overeengekomen datum en tijd, bij voldoende beschikbaarheid.

11.2. Indien de klant de overeenkomst wil annuleren van een (workshop(s) voor) (kinder)feestje of andere individuele opdracht, dan is dit kosteloos tot 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst mogelijk. Anders zijn de annuleringskosten en -termijnen:

a. bij annulering meer dan 1 maand vooraf aan de overeengekomen datum: 50% van het gehele bedrag zoals overeengekomen;

b. bij annulering minder dan 1 maand vooraf aan de overeengekomen datum of op de overeengekomen dag zelf: 100% van het gehele bedrag zoals overeengekomen.

Bij absentie, te laat, ziekte of minder deelnemers op de overeengekomen datum zelf volgt er geen restitutie of vermindering op het totaalbedrag.

Artikel 12. Toegankelijkheid

12.1. De Knutselkantine is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen de Knutselkantine en de klant.

12.2. De klant is verplicht De Knutselkantine vooraf in te lichten over eventuele handicaps, allergieën of andere toedoende bijzonderheden van het kind. Deze worden door de klant vermeld op het inschrijfformulier. Indien er later wijzigingen zijn m.b.t. bijzonderheden, dan is de klant verplicht dit bij de Knutselkantine te melden.

12.3. De Knutselkantine behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor activiteiten te weigeren voor de duur van de periode dat het kind gedragsproblemen vertoont, door ziekte of andere omstandigheden extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de locatie en een normale begeleiding van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van de begeleiding van de Knutselkantine mag worden verwacht. Indien een kind ziek is geworden of zorgwekkend gewond is geraakt tijdens een activiteit, dan wordt de klant direct gebeld.

12.4. Indien een geplaatst kind, nadat de klant daartoe is aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden begeleid, dan heeft de Knutselkantine het recht op redelijke grond de toegang tot de activiteit te weigeren en de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 13. Vervoer kinderen

13.1. De klant is verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van het kind op de locatie waar de activiteit plaatsvindt. De Knutselkantine eist van de klant dat deze de ophaalbevoegdheid van een derde tijdig mededeelt. Toegang van een dergelijke derde op locatie kan worden geweigerd zonder aankondiging vooraf.

13.2. De Knutselkantine kan bij bepaalde activiteiten een bezoek brengen, lopend of fietsend, aan (in Breukelen) nabij gelegen locaties zoals bijvoorbeeld het bos Over-Holland voor een natuur-workshop/activiteit of een groot speelveld voor een workshop Expressie.

13.3. Indien het kind zelfstandig mag komen en gaan, dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant en wordt hiervan bevestiging gegeven door de klant op het inschrijfformulier of via info@knutselkantine.nl.

13.4. De tijden van de activiteiten/workshops volgens de Agenda zijn vanaf/tot tijden. De vermelde locatie is open voor deelnemers van de workshop/activiteit met ingang van 5 minuten voor het vermelde tijdstip tot het einde van de activiteit/workshop zoals het vermelde tijdstip.

13.5. Het meermaals te vroeg en/of te laat brengen/komen/halen/vertrekken kan leiden tot opzegging van de overeenkomst door de Knutselkantine. Er volgt dan geen restitutie.

13.6. Vriendelijk doch dringend wordt verzocht het vervoer naar de locatie Bisschopswater 21, Breukelen, te beperken tot lopen en fietsen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. De Knutselkantine kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

14.2. De Knutselkantine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de Knutselkantine is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.3. De Knutselkantine is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14.4. De Knutselkantine is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de klant en is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De Knutselkantine heeft een collectieve ongevallenverzekering. Indien de Knutselkantine aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de Knutselkantine beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de Knutselkantine gedane uitkering.

14.5. De Knutselkantine stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die door de klant en/of derden, zijn toegebracht en/of veroorzaakt.

14.6. De klant wordt geacht tijdens de gehele opdracht een aansprakelijkheidsverzekering (voor particulieren) te hebben afgesloten, zodat te allen tijde schade aan eigendommen van de Knutselkantine en de door de Knutselkantine ingeschakelde derden welke door de klant en/of het kind zijn toegebracht, aan de Knutselkantine worden vergoed. De klant is aansprakelijk voor de schade die door het kind tijdens de activiteit is aangericht.

14.7. Er kan bij sommige activiteiten gebruik gemaakt worden van gereedschap, zoals tangen, lijmpistolen, hamers e.d. Het kind moet voorzichtig zijn met het gebruik hiervan. Het gebruik gebeurt op eigen verantwoording. Een kind mag, onder toezicht van een volwassene, werken met een o.a. handmatige zaag, lijmpistool, strijkijzer/ hotfix-applicator, naaimachine e.d. als deze 8 jaar of ouder is. Indien een kind jonger is, dan mag dat alleen als er een schriftelijk of digitaal akkoord is van de klant. Het gebruik of bedienen van elektrisch gereedschap, dat risicovol is in kinderhanden, wordt alleen gedaan door volwassenen. Bijvoorbeeld: elektrische decoupeerzaag, kookplaat of oven.

14.8. De Knutselkantine is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.9. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van de Knutselkantine. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering

Artikel 15. Overmacht

15.1. In geval van overmacht is de Knutselkantine niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover de Knutselkantine als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

15.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: brand, wateroverlast, bliksem, stroom- en internetstoring, rellen, weersinvloeden, diefstal, verkeersstoringen en ziekte van de natuurlijke persoon die namens de Knutselkantine de overeenkomst uitvoert.

Artikel 16. Spoedeisende gevallen

16.1. De klant geeft de Knutselkantine toestemming om, binnen de mogelijkheden, in spoedeisende gevallen met het kind naar een arts te gaan en/of noodzakelijke maatregelen te nemen na – indien mogelijk – overleg met de klant dan wel door de klant aan te wijzen personen. De kosten van medische behandeling en vervoer komen in deze gevallen voor rekening of verzekering van de klant.

16.2. De Knutselkantine dient het kind geen medicijnen toe, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17. Kleding

17.1. Er wordt gewerkt met diverse materialen en gereedschappen. De Knutselkantine verzoekt de klant hier rekening mee te houden. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het kind gepaste kleding draagt. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen is de Knutselkantine niet aansprakelijk. De klant heeft de eigen verantwoordelijkheid om dit te melden aan zijn genodigden voor een opdracht die uitgevoerd wordt door de Knutselkantine. De Knutselkantine zorgt indien noodzakelijk voor o.a. wegwerpschorten, veiligheidsbrillen e.d. Deze dienen dan ook gedragen te worden. Het blijft echter ieder zijn eigen verantwoording met het gebruik hiervan.

Artikel 18. Roken

18.1. Het is verboden te roken op de locatie van de Knutselkantine.

Artikel 19. Knutsels meenemen

19.1. Knutsels/werkjes kunnen bij einde van de activiteit worden meegenomen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan gaat dit in overleg. Knutsels/werkjes zijn op te halen tot 14 dagen na de activiteit, tenzij anders overeengekomen. Voor de Knutselkantine is het niet haalbaar om knutsels/werkjes langer te bewaren dan deze 14 dagen. Knutsels/werkjes die niet opgehaald zijn binnen deze periode van 14 dagen worden verwijderd.

Artikel 20. Vriendjes/vriendinnetjes

20.1. Een vriendje/vriendinnetje meenemen mag pas bij voldoende beschikbaarheid nadat dit is overeengekomen met de Knutselkantine. De klant is verplicht de Knutselkantine te voorzien van contactgegevens van de ouders en van eventuele bijzonderheden van het kind (b.v. allergie) van het vriendje/vriendinnetje. De eigen ouders/verzorgers van dit vriendje/vriendinnetje zijn verantwoordelijk voor hun kind tijdens het verblijf bij de Knutselkantine. De deelname voor een vriendje of vriendinnetje dient vooraf betaald te worden. De prijs is gelijk aan de incidentele deelname van de activiteit.

Artikel 21. Audio- en/of beeldmateriaal

21.1. Zonder toestemming van de klant zal de Knutselkantine nimmer beeldmateriaal, waarop het kind direct herkenbaar is, gebruiken voor commerciële doeleinden of sociale media. Na overleg is het mogelijk dat er digitale beelden van een workshop/activiteit of de aan een feest gerelateerde diensten naar het privé-e-mailadres of telefoonnummer van de klant verzonden worden. Of dat er digitale beelden genomen worden met de apparatuur van de klant.

Artikel 22. Wijzigingen

22.1. De Knutselkantine heeft het recht om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en/of bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren. Voorbeelden hiervan zijn andere docenten/begeleiders in te schakelen, of het wijzigen van de locatie. In het bijzonder als dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 23. Op de eigen locatie van de klant

23.1. Indien de activiteit plaats vindt op de locatie van de klant, dient de klant, tenzij anders overeengekomen, te zorgen voor een geschikte ruimte met daarin geschikte tafels, stoelen, sanitaire voorzieningen zoals water, zeep en toilet. De klant zorgt zelf voor koffie, thee, limonade en andere versnaperingen.

Artikel 24. Reiskosten

24.1. Voor opdrachten buiten de gemeente Breukelen worden reiskosten in rekening gebracht ten bedrage van € 0,21 per kilometer. De reiskosten worden berekend aan de hand van de ANWB routeplanner vanaf het vestigingsadres van de Knutselkantine tot aan het adres van de opdracht.

Artikel 25. Klachten

25.1. Hoewel de Knutselkantine haar uiterste best doet om dit te voorkomen is het niet uitgesloten dat de klant een klacht heeft. De klant kan gerust contact opnemen met de Knutselkantine om een klacht voor te leggen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig en gemotiveerd te worden ingediend bij de Knutselkantine. De Knutselkantine behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.

25.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat de Knutselkantine erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

Artikel 26. Geheimhouding

26.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

26.2. De Knutselkantine verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 27. Intellectuele eigendom

27.1. De klant vrijwaart de Knutselkantine voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

27.2. Tenzij de Knutselkantine en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft de Knutselkantine volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die de Knutselkantine aan de klant ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 28. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

28.1. Op elke overeenkomst tussen de Knutselkantine en de klant is Nederlands recht van toepassing.

28.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en de Knutselkantine worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Knutselkantine gevestigd is. Indien de Knutselkantine een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.